• Iszapkitermelő gép

  Iszap szikkasztóágyból való kitermelésére, és nagyobb tömegű hulladékok szállító eszközre rakására használjuk. Alkalmas még komposztterek kiürítésére, nagyobb mennyiségű felhalmozott iszapok időközi eltávolítására.

 • Feltöltött iszap szikkasztóágy kiürítés előtti állapot

  Az iszapszikkasztóágy kitermelését homlokrakodóval, elszállítását nyerges vontatóval végeztük. Ilyen ürítési folyamat magas szárazanyag-tartalom esetén lehetséges.

 • Iszapszikkasztóágy kiürítés utáni állapota

  Az iszapszikkasztóágy kitermelését homlokrakodóval, elszállítását nyerges vontatóval végeztük. Ilyen ürítési folyamat magas szárazanyag-tartalom esetén lehetséges.

 • Hulladék szállítás

  Az évek óta logikusan összehangolt szállítási folyamataink révén sokkal hatékonyabban tudunk jelen lenni a piacon, kevesebb üzemanyag-fogyasztással és környezetszennyezéssel végezzük megbízásainkat.

 • Konténer töltés

  Épületen belüli konténer töltés, mely jelen esetben gépház és csak 3 m3-es konténer befogadására alkalmas, így a szállítás fajlagosan magas költséggel jár.

 • Csatornatisztítás, dugulás-elhárítás

  Duguláselhárítást, csatornatisztítást, vagy akár komplett városok átalánydíjas csatornahálózat karbantartását is elvégezzük. 0-24 órás szolgálatot is tudunk biztosítani, havária esetén több járművel is fel tudunk vonulni.

 • Épületen kívül...

  Kisebb kapacitású szennyvíztelepek épületen kívüli konténerek töltésének egyik jellemző példája.

 • Töltés...

  Szennyvíziszap karámba töltése kihordócsiga segítségével. Nagymértékben megkönnyíti a szállítást, hiszen ekkora tömegű iszap nyerges vontatóval szállítható el.

 • Szállítás

  A 3 db 9 m3-es iszapszállító konténer szállítására alkalmas jármű össztömege 40 tonna, így a magyar közutakon a legnagyobb teherbírású jármű.

 • Házon belül...

  Kisebb telepeken a gépházon belül történik az iszapszállító konténer töltése, mely meghatározza a konténer maximális méretét.

 • Kiürítés előtt...

  Hígiszap tároló, melyet tartályos szippantó autóinkkal gyűjtünk be, vagy szállítunk.

 • Kiürítés után...

  Ezt a munkafolyamatot teljes egészében szippantós járműveinkkel végezzük.

Nem veszélyes hulladékok szállítása, begyűjtése

A veszélyes hulladékok csoportosítása, meghatározása, és a kapcsolatos problémák. A hulladékok ezernyi formában vesznek minket körül, és gyakran a háztartásokból is veszélyes anyagok kerülnek ki. Ezek megfelelÅ‘ tárolással, szállítással és megsemmisítéssel nem okoznak gondot, de van hogy azt sem tudjuk mi számít veszélyes hulladéknak. Éppen ezért fontos a megismerésük.

Hulladékok csoportosítása környezeti hatás szerint

 • Környezetre nem veszélyes hulladékok
 • Környezetre veszélyes hulladékok
  • MérgezÅ‘ (toxikus)
  • FertÅ‘zÅ‘
  • Tűz- és robbanásveszélyes
  • Mutagén (mutációt okoz?)
  • Korrozív
  • Radioaktív

Meghatározása
Veszélyes hulladéknak számítanak azok az anyagok, amelyek az emberi egészségre vagy életre károsító hatást fejtenek ki. A veszélyes hulladékok meghatározása nem egységes, országonként változó. A veszélyesnek minÅ‘sülÅ‘ hulladékok kezeléséhez és szállításához engedély szükséges, összetételét és származási helyét dokumentálni kell. Magyarországon a veszélyes hulladékok kezelését a 102/1996. (VII. 12.) kormányrendelet szabályozza. A veszélyes hulladékokat összetételük és a környezetre való veszélyességük alapján három osztályba sorolhatjuk:

I. Különösen veszélyes
II. Fokozottan veszélyes
III. Mérsékelten veszélyes

Mi is az a veszélyes hulladék?
Hulladéknak számít minden olyan anyag vagy tárgy, amelyet gyártója vagy birtokosa már nem tud, vagy nem akar hasznosítani, így attól megválik.

Minden olyan esetben, ha egy hulladékról nem tudjuk, hogy az veszélyesnek minÅ‘sül-e vagy sem, ennek megállapításáig az adott hulladékot veszélyesnek kell tekinteni.

Veszélyes hulladéknak minÅ‘sül minden olyan anyagot vagy összetevÅ‘t tartalmazó hulladék, amely eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelent. Ezen belül veszélyes hulladék az, ami rendelkezik az alább felsorolt veszélyességi jellemzÅ‘k közül eggyel vagy többel, illetve ilyen anyagokat vagy összetevÅ‘ket tartalmaz.

Veszélyességi jellemzÅ‘k

A veszélyességi jellemzÅ‘ket a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény H betűvel és egy sorszámmal jelöli:

H1 robbanó
H2 oxidáló
H3-A tűzveszélyes
H3-B kevésbé tűzveszélyes
H4 irritáló vagy izgató
H5 ártalmas
H6 mérgezÅ‘
H7 rákkeltÅ‘ (karcinogén)
H8 maró (korrozív)
H9 fertőző
H10 reprodukciót és az utódok fejlÅ‘dését károsító (teratogén)
H11 genetikai károsodást okozó (mutagén)
H12 anyagok és készítmények, amelyek vízzel, levegÅ‘vel vagy savval érintkezve mérgezÅ‘ vagy nagyon mérgezÅ‘ gázokat fejlesztenek
H13 anyagok és készítmények, amelyek hajlamosak arra, hogy belÅ‘lük a lerakást követÅ‘en valamely formában - pl. kimosódás - a felsorolt tulajdonságok bármelyikével rendelkezÅ‘ anyag keletkezzék
H14 környezetre veszélyes (anyagok és készítmények, amelyek a környezetbe jutva a környezet egy vagy több elemét azonnal vagy meghatározott idÅ‘ elteltével károsítják, illetve a környezet állapotát, természetes ökológiai egyensúlyát, biológiai sokféleségét megváltoztatják)

Hulladékok azonosítása
A hulladékok azonosítása kezelésük során az Európai Hulladék Katalógusban (EWC) hozzájuk rendelt kódszámok alapján történik. A hulladékok jegyzékét és az EWC kódokat a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet tartalmazza.

A veszélyes anyagokat szállításuk során veszélyességi bárcákkal és UN számmal jelöljük, és a szállító járművekre is veszélyt jelzÅ‘ narancssárga tábla kerül.

Veszélyes hulladékok szállítása, kezelése
Veszélyes hulladék kezelésekor különös gonddal kell eljárni, ezért a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos minden tevékenység (szállítás, begyűjtés, tárolás, ártalmatlanítás) hivatalos engedélyekhez kötött.

A nagy mennyiségben keletkezÅ‘ veszélyes hulladékok elszállítását már hulladékszállító szakcégre kell bízni, akik kapcsolatban állnak a kezelÅ‘, ártalmatlanító cégekkel. Mind a hulladékszállító, mind a hulladékkezelÅ‘ cég jogszabályban meghatározott engedélyekkel kell, hogy rendelkezzen a tevékenység végzéséhez, és az átvett hulladékról szintén jogszabályban meghatározott tartalmú dokumentációt készítenek.

Az LTV Trans Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt. országos érvényű engedélyekkel rendelkezik a veszélyes hulladékok szállítására és bizonyos hulladékok begyűjtésére vonatkozóan is. Munkánkat a hatályos jogszabályok, különösképpen a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet elÅ‘írásait betartva végezzük.

Az LTV Trans Zrt. az ország teljes területén, kedvezÅ‘ árakon vállalja különféle veszélyes hulladékok begyűjtését, átvételét, szállítását, ártalmatlanítását, kezelését.

A veszélyes hulladék szállítása - a hatóság által rendszeresen ellenÅ‘rzött - speciális dobozos zárt felépítményű, csepegés- és szegletmentes kialakítású, könnyen mosható és fertÅ‘tleníthetÅ‘, emelÅ‘hátfallal rendelkezÅ‘ korszerű, új tehergépkocsikkal történik, melyeket más célra nem használunk.

Minden gépkocsi tartozéka a veszélyeshulladék-szállítás és az ADR elÅ‘írásainak is megfelelÅ‘ ún. nagy ADR láda, melyben az egyéni védÅ‘felszereléseken túl minden megtalálható, ami egy esetleges havária esetén szükséges.

Veszélyes hulladék gyűjtÅ‘hely

Veszélyes hulladék gyűjtÅ‘helyünk kibetonozott, aszfaltozott padlózattal, magas peremmel és kármentÅ‘ tartállyal került kialakításra. A fedéllel ellátott, lakattal zárható tárolónál, a veszélyes hulladék esÅ‘vel történÅ‘ érintkezése, valamint az idegenkezűség egyaránt kizárt. A gyűjtÅ‘hely kialakítása és működtetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés és a tárolás ideje alatt a veszélyes hulladékok ne szennyezzék a környezetet.

A gyűjtÅ‘hely kialakítása során a következÅ‘ szempontokat kell figyelembe venni:

 • A gyűjtÅ‘helyhez vezetÅ‘ és az ott kialakított közlekedési útvonalakat szilárd burkolattal kell ellátni;
 • A tárolást a veszélyes hulladékok kémiai hatásainak ellenálló, teherbíró és folyadékzáró aljzaton kell megoldani;
 • A gyűjtÅ‘helyet úgy kell kialakítani, hogy a tárolás során esetleg megsérülÅ‘ csomagolóeszközökbÅ‘l kikerülÅ‘ veszélyes hulladék ne okozzon környezetszennyezést;

A veszélyes hulladékok szállítása során az átvett veszélyes hulladékról 4 példányos ún. "Sz" kísérÅ‘jegyet állítunk ki, melyet 10 évig megÅ‘rzünk. Ez alapján számítógépes nyilvántartást vezetünk, így üzletpartnerenként, valamint idÅ‘szakonként is áttekinthetÅ‘ az egyes hulladékok elszállított mennyisége.

Az ezen a területen használatos legmodernebb gépjárművekkel, jól képzett szakemberekkel, 0-24 óráig állunk rendelkezésre, az egyszerű feladatoktól az extrém bonyolult szolgáltatásig bezárólag.

Év végén partnereinknek segítséget nyújtunk a hulladékbevallások elkészítésében is.

Ha bármilyen kérdése vagy kérése van, készséggel állunk rendelkezésére! Keressen bennünket!

Megbízható vállalat

Gépjárműpark

Vízügyi honlap - Összes téma

Friss vízügyi információk
 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató júliusi száma

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató júniusi száma

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató májusi száma

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató áprilisi száma

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató márciusi száma

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató februári száma

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztatójanuári száma

 • Az érkező árhullámok miatt ma délben megkezdte működését a Vízügy Országos Műszaki Irányító Törzse

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató decemberi száma

 • Megjelent az Integrált vízháztartási tájékoztató novemberi száma

 • Szavazás

  Ön környezettudatosan él?

  Igen, mert fontosnak tartom - 66%
  Részben - 22.6%
  Egyáltalán nem figyelek rá - 11.3%

  Összes szavazat: 53
  A szavazás véget ért. on: 31 dec. 2020 - 00:00